Happy 31st birthday, Ryan Gosling!

Happy Birthday, Emma Stone!

MW